Kontakt

II  Spotkanie dla Przedsiębiorców w ramach Akademii Przedsiębiorczości

 

Planujesz rozwój swojej działalności za granicą, udział w targach i promocje swoich produktów i usług na rynkach

międzynarodowych ? Możesz uzyskać aż 85% dofinansowania do działalności eksportowej i na w/w cele.

 8 czerwca o godzinie 16 : 00 w Centrum Aktywizacji Społecznej przy ulicy Nowowiejskiej 88 odbędzie się drugie spotkanie w ramach Akademii Przedsiębiorczości dla przedsiębiorców z  terenu powiatu dzierżoniowskiego, podczas którego  zaprezentowane zostaną informacje na temat zbliżających się konkursów dotyczących rozwoju eksportu i innowacji dla MŚP w 2016 roku. Konkursy startują już pod koniec września  2016 roku. Na spotkaniu dowiesz się jak przygotować i wypełnić wniosek, aby skutecznie otrzymać dotacje. Spotkanie poprowadzi firma EuroPro GROUP posiadająca wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Zapisz się już dziś - ilość miejsc ograniczona! Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zapisy możliwe pod numerem tel. 74/ 834-25-05 i e-mailowo:cas.dzierzoniow@gmail.com oraz fpkpd@wp.pl 

 

 

 

 Działalność Funduszu w 2015 r. - podsumowanie 

 

 W 2015 roku Spółka udzieliła 21 poręczeń na kwotę 811.784,04 PLN (słownie złotych: osiemset jedenaście  tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery  04/100) przy 56 poręczeniach na kwotę 1.979.078  PLN udzielonych w 2014 roku. 

Dzięki udzielonym w 2015 roku poręczeniom, powstała na terenie powiatu dzierżoniowskiego 1 nowa firma, utworzono 9 dodatkowych oraz utrzymano 7 dotychczasowych miejsc pracy.

Od początku swojej działalności Fundusz udzielił 336 poręczeń na łączną kwotę 11.798.155,54  PLN (słownie złotych: jedenaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt  osiem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć  54/100), dzięki którym, powstało na terenie powiatu dzierżoniowskiego 31 nowych firm, utworzono 170 dodatkowych oraz utrzymano 105 dotychczasowych miejsc pracy.

 

Poniższa tabela przedstawia w/w dane w rozbiciu na poszczególne gminy. 

L.p. Nazwa gminy Liczba poręczeń Kwota poręczeń (PLN) Nowe Utrzymane miejsca
pracy
Firmy Miejsca pracy
1. Gmina Miejska Dzierżoniów 125 4.593.342,86 6 55 45
2. Gmina Bielawa 93 3.006.762,74 14 68 33
3. Gmina Dzierżoniów 34 1.200.800,00 3 17 9
4. Gmina Piława Górna 25 815.300,00 3 11 9
5. Gmina Niemcza 11 213.250,00 2 3 2
6. Gmina Pieszyce 28 1.172.569,94 - 8 4
7. Miasto Wałbrzych 12 518.400,00 2 12 4
8. Gmina Łagiewniki 8 277.730,00 1 2 2

Razem

336 11.798.155,54 31 170 105

NOWA SIEDZIBA

 

Informujemy, iż od dnia 18 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana siedziby Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o. na nowy adres:

DZIERŻONIÓW, RYNEK 36/18.

 

NOWY PREZES FUNDUSZU

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2016r. uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/2015 z dnia 8 grudnia 2015r. powołano Panią Dorotę Sało na nowego Prezesa Funduszu FPKPD Sp.z o.o.

 

 

Obrady Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników FPKPD Sp. z o.o. 

 

    W dniu 15 maja 2015 roku w siedzibie spółki odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, na którym reprezentowane było 87,61% kapitału Spółki.

Na Zgromadzeniu obecny był również przedstawiciel firmy POL-TAX Sp. z o.o., która przeprowadziła badanie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.  Po przedstawieniu wyników badania zawartych w opinii oraz raporcie niezależnego biegłego rewidenta, Udziałowcy podjęli m.in. uchwały dotyczące:

a)   zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu FPKPD Sp. z o.o. z działalności Spółki za 2014 rok,

b)   zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego FPKPD Sp. z o.o. za rok obrotowy 2014,

c)   zatwierdzenia wniosku Zarządu FPKPD Sp. z o.o. dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014,

d) zatwierdzenia Planu Finansowego FPKPD Sp. z o.o. na rok obrotowy 2015,

e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2014 r.,

f)   zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 oraz udzielenia  absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 r. 

Działalność Funduszu w 2014 r. - podsumowanie 

Miniony rok 2014 był niezwykle udany dla naszego Funduszu, biorąc pod uwagę liczbę oraz wartość udzielonych poręczeń.

 W 2014 roku Spółka udzieliła 56 poręczeń na kwotę 1.979.078,00 PLN (słownie złotych: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt osiem 00/100) przy 56 poręczeniach na kwotę 2.157.122,00 PLN udzielonych w 2013 roku. 

Dzięki udzielonym w 2014 roku poręczeniom, powstała na terenie powiatu dzierżoniowskiego 1 nowa firma, utworzono 18 dodatkowych oraz utrzymano 8 dotychczasowych miejsc pracy.

Od początku swojej działalności Fundusz udzielił 315 poręczeń na łączną kwotę 10.986.371,50  PLN (słownie złotych: dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden 50/100), dzięki którym, powstało na terenie powiatu dzierżoniowskiego 31 nowych firm, utworzono 161 dodatkowych oraz utrzymano 98 dotychczasowych miejsc pracy.

 

Poniższa tabela przedstawia w/w dane w rozbiciu na poszczególne gminy. 

L.p. Nazwa gminy Liczba poręczeń Kwota poręczeń (PLN) Nowe Utrzymane miejsca
pracy
Firmy Miejsca pracy
1. Gmina Miejska Dzierżoniów 117 4.322.342,86 6 53 39
2. Gmina Bielawa 87 2.769.965,24 14 62 32
3. Gmina Dzierżoniów 33 1.160.800,00 3 17 9
4. Gmina Piława Górna 25 815.300,00 3 11 9
5. Gmina Niemcza 10 189.250,00 2 3 1
6. Gmina Pieszyce 24 972.583,40 - 3 4
7. Miasto Wałbrzych 11 478.400,00 2 10 2
8. Gmina Łagiewniki 8 277.730,00 1 2 2

Razem

315 10.986.371,50 31 161 98

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania Sprawozdania Finansowego za rok 2014 Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o. za rok 2014. Opis przedmiotu zamówienia: Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Batalionów Chłopskich 19 zaprasza do składania ofert na: ?Badanie sprawozdania finansowego za rok 2014? Zakres prac obejmuje: 1) badanie sprawozdania finansowego za 2014 r., 2) sporządzenie opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego, 3) sporządzenie raportu z badania. 4) przeprowadzenie analizy i oceny: - poziomu zobowiązań pozabilansowych funduszu z tytułu udzielonych poręczeń i generowane z tego tytułu dla Spółki ryzyko, - sposobu tworzenia rezerw związanych z działalnością poręczeniową i adekwatność ich wysokości do poziomu ryzyka, Badanie ma polegać na przedstawieniu pisemnej opinii biegłego rewidenta wraz z jego raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej spółki oraz rentowność badanej jednostki oraz wykonaniu powyższych analiz i ocen. Termin zakończenia badania sprawozdania finansowego za 2014 r. został ustalony na 16 marca 2015 r. Ofertę na badanie sprawozdania finansowego za 2014 r., mogą złożyć podmioty, które uprawnione są do badania sprawozdania finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdania finansowego oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009, nr 77, poz. 649) i spełniają warunki do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym wymagane art. 56 w/w ustawy o biegłych rewidentach. Wymagany termin realizacji usługi: do 16.03.2015 r. Pisemne oferty prosimy przesyłać listownie na adres siedziby Spółki: 58-200 Dzierżoniów, ul. Batalionów Chłopskich 19 lub pocztą elektroniczną (w formie skanów) na adres: fpkpd@wp.pl lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie oznaczonej: ?Oferta na badanie sprawozdania finansowego FPKPD Sp. z o.o. za rok 2014? w siedzibie Spółki w Dzierżoniowie, ul. Batalionów Chłopskich 19, I piętro, do dnia 25 listopada 2014 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu oferty do siedziby Funduszu). Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania, nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od wyboru oferty lub zakończenia przed terminem postępowania konkursowego bez podania przyczyny. Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegółowych informacji udziela p. Marcin Pawełek, tel. 74/ 645-04-31