Kontakt

  

 Fundusz Poręczeń Kredytowych

Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o.

inicjatorem i oficjalnym członkiem/partnerem

Klubu Przedsiębiorców Ziemi Dzierżoniowskiej

Klub Przedsiębiorców Ziemi Dzierżoniowskiej został założony jako oddolna inicjatywa 5 przedsiębiorców z terenu Ziemi Dzierżoniowskiej oraz Prezes Zarządu FPKPD. Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w comiesięcznych Kawach dla przedsiębiorców a także do Klubu Przedsiębiorców. IX już kawa odbędzie się 8.08.2017r. o godzinie 18 w Versant Spa w Dzierżoniowie.

Warto być z nami!

www.klubpzd.pl

 

Gmina Niemcza nowym udziałowcem Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o. 

 Miło nam poinformować, iż w dniu 20 czerwca 2017r. Gmina Niemcza dołączyła do struktur Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp.z o.o. jako nowy udziałowiec.

Oferta funduszu będzie dostępna także dla przedsiębiorców z terenu całej Gminy.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą poręczeń kredytów, pożyczek  i dotacji oraz z katalogiem partnerów i instytucji współpracujących z Funduszem.

Również działania okołobiznesowe, które prowadzi Fundusz będą dostępne dla przedsiębiorców i mieszkańców Gminy Niemcza.

 

Fundusz na XXIII Prezentacjach Dzierżoniowskich w dniach 27-28 maja 2017r.

 W dniach 27-28 maja 2017r. odbyły się 23 Dzierżoniowske Prezentacje wraz z 40 Dniami Miasta.

Fundusz wraz z Agencją Rozwoju Regionalnego "AGROREG" w Nowej Rudzie prezentowali ofertę dla przedsiębiorców w postaci dotacji, pożyczek i poręczeń. 

 

Na prezentacjach debiutował także Klub Przedsiębiorców Ziemi Dzierżoniowskiej -
nowa inicjatywa lokalnych mikro przedsiębiorców - www.klubpzd.pl 
 
Zapraszamy także na VII już kawę dla przedsiębiorców oraz do Klubu Przedsiębiorców.
 
                              
 
           
 
 
 

 Fundusz na XIII Powiatowych Targach Pracy organizowanych przez PUP Dzierżoniów 

W dniu 18 maja 2017r. odbyły się XII Powiatowe Targi Pracy w II LO w Dzierżoniowie. Fundusz wraz z Agencją Rozwoju Regionalnego "AGROREG" w Nowej Rudzie także byli obecni.

 

  Fundusz poręcza dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej z PUP Dzierżoniów 

Informujemy, iż od miesiąca lutego 2017r. dostępne są poręczenia dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie. Zmniejszają się tym samym wymogi związane z potrzebą przedstawienia 2 poręczycieli. Obecnie PUP wymagać będzie 1 poręczyciela i poręczenie ze strony FPKPD, który zabezpieczy 75% kwoty dotacji. Ufamy, iż ułatwi to dostęp do środków i umożliwi szybsze zakładanie firm na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Szczegóły w zakładce Dotacje.

 

Fundusz partnerem projektu

,,Pierwszy biznes- wsparcie w starcie''

realizowanego przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

PBWwS-logo_735

O programie

„Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” to rządowy program, wdrożony na zlecenie MPiPS. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego wygrał postępowanie przetargowe na zarządzanie funduszem pożyczkowym oraz świadczenie usług szkolenia i doradztwa dla programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”, realizowanego na terenie województw dolnośląskiego i lubuskiego. Jego cele to rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementy rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia.

Kto może uzyskać pożyczkę w ramach programu na podjęcie działalności gospodarczej?

 • absolwenci szkół średnich/zawodowych oraz wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu/daty ukończenia szkoły,
 • studenci ostatniego roku,
 • osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy którzy na dzień składania wniosku nie są zatrudnieni oraz nie wykonują innej pracy zarobkowej.

Kto może uzyskać pożyczkę w ramach programu na utworzenie stanowiska pracy?

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy przysługuje:

 • podmiotom, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, niepublicznym przedszkolom, niepublicznym szkołom oraz osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zamieszkującym lub mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącymi posiadaczami gospodarstwa rolnego
 • żłobkom lub klubom dziecięcym tworzonym i prowadzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Na jaki cel można przeznaczyć pożyczkę?

 • na wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej w ramach pożyczki podstawowej
 • na utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej (w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy).

Jakie są warunki pożyczki w ramach programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”?

 • wartość pożyczki podstawowej – do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia* za ostatni kwartał (II kw.2016 – do 81.381,60 zł)
 • okres spłaty do 7 lat
 • karencja w spłacie rat kapitałowych – do 12 miesięcy
 • atrakcyjne oprocentowanie: 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (0,44% w skali roku, na dzień 26.10.2016)
 • wartość pożyczki uzupełniającej na utworzenie stanowiska pracy – do wysokości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 24.114,48 zł) z możliwością częściowego umorzenia pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie
 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki
 • zabezpieczenie spłaty pożyczki – obligatoryjnie weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie wekslowe co najmniej dwóch osób fizycznych lub inne zaakceptowane przez Pośrednika zabezpieczenie.

Wsparcie w ramach programu stanowi pomoc de minimis.

Informujemy że pożyczkobiorcą może być osoba, która na dzień złożenia wniosku nie osiągnęła wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku poręczyciela uznajemy, że maksymalnym wiekiem, który zgodnie z warunkami rynkowymi nie generuje dodatkowych zabezpieczeń (typu ubezpieczenie) jest 70 lat.

*II kw 2016- 4 019,08 zł

 

 Przyjmujemy wnioski i udzielamy informacji. Na potrzeby projektu Fundusz będzie czynny w conajmniej 2 dni w tygodniu do godz. 17:30 - po uprzednim umówieniu się telefonicznym.  Szczegóły projektu - tutaj 

 

Konferencja dla przedsiębiorców

Ziemi Dzierżoniowskiej 

"Twój biznes - od małego do wielkiego"

w ramach Dni Przedsiębiorczości

i Akademii Przedsiębiorczości

„Twój biznes – od małego do wielkiego” to konferencja organizowana przy wsparciu merytorycznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Loży Dolnośląskiej Business Centre Club oraz Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju będzie sporą dawką wiedzy o możliwościach rozwoju biznesu oraz etyki w biznesie i budowania firmy w oparciu o fundamenty zasad odpowiedzialności społecznej.


Wydarzenie wpisane jest w Dni Przedsiębiorczości, organizowane corocznie przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz Akademii Przedsiębiorczości. Spotkanie będzie zastrzykiem wiedzy, okazją do nawiązania kontaktów biznesowych, a także cenną płaszczyzną wymiany doświadczeń dla przedsiębiorców z obszaru Ziemi Dzierżoniowskiej. Udział w nim jest bezpłatny.

Konferencja kierowana jest do osób, które prowadzą działalność gospodarczą, zarządzają firmą, oraz tych wszystkich, którzy mają pomysł na własny biznes. W ramach wydarzenia zaplanowane są wystąpienia przedstawicieli świata biznesu oraz praktyczne warsztaty.

Przedsiębiorcy otrzymają informacje dotyczące: zachęt inwestycyjnych; zwolnień podatkowych; zewnętrznych źródeł finansowania takich, jak kredyty, pożyczki, dofinansowania działalności z funduszy europejskich i programów rządowych.

Szczegółowe informacje: 

Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o. tel. 74 645 04 31, fpkpd@wp.pl, www.fpkpd.pl

Formularz rejestracyjny dostępny tutaj

 

 

V Spotkanie dla Przedsiębiorców w ramach Akademii Przedsiębiorczości

 

 

      IV Spotkanie dla Przedsiębiorców w ramach Akademii Przedsiębiorczości

28 września 2016r. w Centrum Aktywizacji Społecznej odbędzie się  kolejne spotkanie w ramach Akademii Przedsiębiorczości : E- MARKETING: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W TWORZENIU WŁASNEJ MARKI.Temat niezwykle ważny w efektywnym  prowadzeniu własnej działalności gospodarczej i promocji produktów i usług. SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

           

 III  Spotkanie dla Przedsiębiorców w ramach Akademii Przedsiębiorczości

 

27 lipca 2016r. w Centrum Aktywizacji Społecznej kolejne spotkanie w ramach Akademii Przedsiębiorczości - aktualne zmiany w przepisach dot. umów z pracownikami, zakres kontroli PIP - informacje ważne i potrzebne każdemu przedsiębiorcy- zapraszamy.

 

           

 

 

 

    

   Nowy produkt bankowy z poręczeniem Funduszu

 

 

Bank Spółdzielczy  w Dzierżoniowie wraz  z Funduszem Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o. z dniem 22 czerwca 2016r. wprowadzają nowy produkt promocyjny - kredyt inwestycyjny pod nazwą LOKALNY ROZWÓJ” 

Główne założenia produktu:

Oprocentowanie kredytu5,5 % w skali roku.

Prowizja za udzielenie kredytu:

- dla stałych klientów – 1,0 %

- dla pozostałych – 2,0 %

Poręczenie Funduszu – tylko  1,0 % dla okresu poręczenia trwającego nawet do 60 miesięcy.

Cel  kredytowania:

- na finansowanie inwestycji min. zakup nieruchomości, nabycie środków trwałych (maszyn, narzędzi)

- na tworzenie nowych miejsc pracy

- na zakup wyposażenia firmy

- na rozwój firmy poprzez min. wprowadzenie nowego produktu/ usługi

Wysokość kredytu:

- do 100% wartości inwestycji zmierzającej do rozwoju firmy

- minimalna wartość kredytu :  20.000 zł

- maksymalna wartość kredytu:  82.000 zł

* - W przypadku zastosowania dodatkowego zabezpieczenia kredytu pokrywającego cześć kapitałową wnioskowanego kredytu ponad wartość poręczenia kredytu – kwota maksymalna może wynieść 300.000 zł

- W przypadku zastosowania zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy kwota maksymalna może wynieść 150.000 wraz ze standardowym zabezpieczeniem w postaci poręczenia FPKPD  Sp. z o.o. wys. 61.500 zł.

Okres kredytowania:

-59 miesięcy przez Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie

Okres poręczenia:

-60 miesięcy przez FPKPD Sp. z o.o.

Okres trwania promocji: do 31.12.2016r.

 

 

Zakończenie Inicjatywy JERMIE

 

 Z dniem 01.01.2016 r. nie są dostępne środki w ramach Inicjatywy JERMIE na terenie Dolnego Śląska . Nowa perspektywa finansowa  na lata 2014-2020 umożliwi wdrożenie nowych projektów finansowanych ze środków unijnych.

 

 

 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników 

 

Dnia 9 czerwca odbyło sie Walne Zgromadzenie Wspólników w siedzibie Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierzoniowskiego.  W trakcie zgromadzenia omówiono tegoroczne działania, wnikliwie przeanalizowano sprawozdania finansowe z ubiegłego roku oraz wprowadzono zmiany umożliwiające  rozszerzenie działalności spółki . Fundusz od teraz nie tylko będzie poręczał kredyty i pożyczki zaciągane przez Benecjentów w instytucjach finansującyh,  ale również będzie miał możliwość  poręczania dotacji udzielanych przez Powiatowy Urząd Pracy dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej i starających sie o unijne środki w innych instytucjach. Poszerzenie oferty pozytywnie wpłynie na sektor małych i średnich przedsiębiorstw powiatu dzierżoniowskiego oraz da im możliwość rozwoju  i przyczyni sie do stworzenia nowych miejsc pracy.  

 

 

 

II  Spotkanie dla Przedsiębiorców w ramach Akademii Przedsiębiorczości

 

Planujesz rozwój swojej działalności za granicą, udział w targach i promocje swoich produktów i usług na rynkach

międzynarodowych ? Możesz uzyskać aż 85% dofinansowania do działalności eksportowej i na w/w cele.

 8 czerwca o godzinie 16 : 00 w Centrum Aktywizacji Społecznej przy ulicy Nowowiejskiej 88 odbędzie się drugie spotkanie w ramach Akademii Przedsiębiorczości dla przedsiębiorców z  terenu powiatu dzierżoniowskiego, podczas którego  zaprezentowane zostaną informacje na temat zbliżających się konkursów dotyczących rozwoju eksportu i innowacji dla MŚP w 2016 roku. Konkursy startują już pod koniec września  2016 roku. Na spotkaniu dowiesz się jak przygotować i wypełnić wniosek, aby skutecznie otrzymać dotacje. Spotkanie poprowadzi firma EuroPro GROUP posiadająca wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Zapisz się już dziś - ilość miejsc ograniczona! Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zapisy możliwe pod numerem tel. 74/ 834-25-05 i e-mailowo:cas.dzierzoniow@gmail.com oraz fpkpd@wp.pl 

 

 

 

  

  Nowa Siedziba

 

 

Informujemy, iż od dnia 18 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana siedziby Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o. na nowy adres:

DZIERŻONIÓW, RYNEK 36/18.

 

 Nowy Prezes Funduszu 

 

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2016r. uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/2015 z dnia 8 grudnia 2015r. powołano Panią Dorotę Sało na nowego Prezesa Funduszu FPKPD Sp.z o.o.